Skip to content

Política de privacitat

La teva privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com les utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals.

En el cas dels menors de 14 años es requiereix el consentiment dels pares/mares, o tutors/res pel tractament de les seves dades personals. Les dades sol·licitades als formularis les han d’emplenar els pares o tutors legals.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:

 • Mai sol·licitarem informació personal si no és necessària per prestar-te els serveis que ens requereixis.
 • Mai compartirem informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la teva autorització expressa.
 • Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de contacte o d’inscripció on es demanin dades de caràcter personal.

Bio Maresme, s.l. ha adequat aquest web (codicattus.cat) a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Identitat del Responsable: Bio Maresme, s.l.
 • Nom comercial: Codicattus by Biomaresme
 • NIF / CIF: B65129892
 • Direcció: Pau Casal, 14 local, 08393 Caldes d’Estrac  (BARCELONA)
 • Correu electrònic: info@codicattus.cat
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Volum 41331, Foli 169, Full B 390479, Inscripció 1

Pel tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment pel tractament de les teves dades personals per a una o diverses finalitats específiques que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només anem a sol·licitar dades estrictament necessàries en relació amb els fins pels quals els requerim. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les dades

A codicattus.cat només treballem amb dades que ens hagis facilitat tú directament o bé algun col·laborador/a al qual hagis autoritzat.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a codicattus.cat estem tractant dades personals que et concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Codicattus.cat, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable.
 • Per donar suport tècnic i/o comercial i millorar els serveis que oferim.
 • Per gestionar les xarxes socials.

codicattus.cat pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de https://www.codicattus.cat, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de codicattus.cat.
Tractarem les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de codicattus.cat. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Bio Maresme, s.l.. amb domicili fiscal al carrer Pau Casals 14 local, 08393 Caldes d’Estrac (BARCELONA) serà el responsable del tractament de les dades corresponents als usuaris del web que ens demanin informació.

codicattus.cat (Bio Maresme, s.l.), no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació pel tractament de les teves dades

La base legal pel tractament de les teves dades és: el consentiment i per a la correcta gestió, desenvolupament i cumpliment de la relació comercial.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives
No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

La informació relativa a la teva persona serà conservada durant el període de vigència de la relació comercial, mentre no es sol·liciti la supressió de les seves dades, durant el termini de prescripció de les accions que puguin sorgir en relació amb el present contracte; així com per qualsevol reclamació que poguéssim rebre per part d’organismes oficials en compliment de normes legislatives.

Secret i seguretat de les dades

Bio Maresme, s.l. es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.
No obstant això, Bio Maresme, s.l. no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d’Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Bio Maresme, s.l. s’ha assegurat que qualsevol persona que estigui autoritzada per Bio Maresme, s.l. per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a codicattus.cat exonerant a codicattus.cat (Bio Maresme, s.l.) de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Bio Maresme, s.l. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a codicattus.cat (Bio Maresme, s.l.) en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

codicattus.cat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, codicattus.cat. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, codicattus.cat (Bio Maresme,s.l.) no realitza pràctiques d’SPAM, és a dir, no enviarà correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.